Regulamin

§ 1

Definicje

1. Regulamin – poniższy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność prawną w zakresie zawierania umów kupna – sprzedaży;

3. Sprzedawca (Sprzedający):  SLH sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: os. Zielone 7/10, 31-968 Kraków, NIP: 6783158475, REGON: 36369178, KRS: 0000601245;

4. Towar – wszelkie towary oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego prostozewsi.pl, które znajdują się w aktualnej ofercie;

5. Sklep – sklep internetowy prostozewsi.pl, którego właścicielem jest Sprzedający;

6. Strona Serwisu – każda strona lub podstrona www znajdująca się pod adresem www.prostozewsi.pl;

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym określa ilość i rodzaj Towarów, które chce nabyć.

 

§ 2

Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym prostozewsi.pl. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie.

2. Podmiotem prawnym prowadzącym działalność handlową za pośrednictwem Sklepu jest:

SLH sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: os. Zielone 7/10, 31-968 Kraków, NIP: 6783158475, REGON: 36369178, KRS: 0000601245 zwany dalej Sprzedającym.

3. Wszystkie ceny podane  na stronie Serwisu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztu dostawy, który może być doliczony do wartości zamówienia, zgodnie z § 4 ust.5

4. Informacje zawarte na stronie www.prostozewsi.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferowane produkty mogą różnić się wyglądem od tych zamieszczonych na stronach serwisu. Sprzedający dołoży staranności, aby sposób prezentacji produktów na stronach  Serwisu odpowiadał rzeczywistym cechom oferowanych produktów.

5. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sprzedającego wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Kupującego.

6. Sklep internetowy działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Exprorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą wyniknąć wskutek podania przez Kupującego nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych na formularzach zamówienia w związku ze składanym zamówieniem oraz wskutek nieprzestrzegania przez Kupującego postanowień Regulaminu.

 

§ 3

Składanie i realizacja zamówienia

1. Kupujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem portalu prostozewsi.pl zamieszcza w koszyku wybrane przez siebie Towary, które zamierza nabyć. Kupujący ma możliwość zarządzania zawartością koszyka przez dodawanie kolejnych Towarów lub ich usuwanie.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest przekazanie Sprzedającemu za pośrednictwem portalu prostozewsi.pl  :

a. Zamówienia – wskazanie rodzaju i ilości zamawianych Towarów

b. Danych teleadresowych Kupującego (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email)

c. Adresu dostawy.

3. Sprzedający zobowiązuje się potwierdzić zamówienie oraz określić szacunkowy koszt zamówienia. Powyższe potwierdzenie zostanie dokonane w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Kupującego lub wiadomości sms.

4. Kupujący ma prawo wybrać jeden z poniższych sposobów zapłaty:

a. Zapłata przy odbiorze

b. Przelew bankowy

c. Przelew w systemie PAY U

5. W przypadku wymienionym w punktach 3b i 3c zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty  na koncie Sprzedającego podanym na Stronie Serwisu . W przypadku 3a zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po przekazaniu Kupującemu informacji o przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nastąpi w formie e-mail lub wiadomości sms.

6. Zamówienia należy składać:

a. Przy dostawie we środy - do poniedziałku do godz. 22;

b. Przy dostawie w soboty - do czwartku do godz. 22.

7. Sprzedający  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia  bez podania przyczyny. W takim wypadku Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego w trybie przewidzianym w ust. 2.

8. Kupujący ma prawo anulować złożone zamówienie nie później niż na 24 godziny licząc od momentu złożenia. Anulowanie zamówienia powinno być dokonane za pośrednictwem portalu prostozewsi.pl

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niedostarczenia zamówionych produktów z powodów od niego niezależnych. W sytuacji braku zamówionego towaru Sprzedający poinformuje o tym Kupującego mailem bądź telefonicznie. W przypadku wcześniejszego uiszczenia należności zgodnie z postanowieniami ust.3 i 4, wedle wyboru Kupującego uiszczona należność zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy Kupującego w ciągu 7 dni od otrzymania informacji przez Sprzedającego  lub zostanie wysłany inny towar w  tej samej cenie wybrany przez Kupującego. Postanowienia Regulaminu o potwierdzaniu zamówienia przez Sprzedającego stosuje się odpowiednio.

 

§ 4

Dostawa i płatność

1. Zamówienie można odebrać osobiście (po wcześniejszym umówieniu ze Sprzedającym) lub skorzystać z opcji dostawy.

2. Sprzedający dowozi zamówione towary na terenie Krakowa i  miejscowości podkrakowskich w odległości nie większej niż 25 km ( w obydwie strony)  na adres wskazany w zamówieniu.

3. Towar jest dostarczany za pomocą własnego transportu Sprzedawcy lub z wykorzystaniem firm kurierskich.

4. Sprzedający dostarcza zamówienia w poniższych terminach:

a. we środy w godzinach 15-22

b. w soboty w godzinach 8 – 14

5. Sprzedającego może doliczyć do zamówienia koszt dostawy w sytuacji kiedy suma zamówienia nie przekroczy 80 zł lub w momencie dowozu dalszego niż 25 km (w obie strony) od siedziby Sprzedającego.  Koszt dostawy wynosi 10 zł.

6. Sprzedający oblicza całkowitą wartość zamówienia w dniu realizacji zamówienia. Właściwą kwotą,  jaką Kupujący zobowiązuje się uiścić Sprzedającemu, jest kwota widniejąca na dołączonym do zamówionych  towarów rachunku lub fakturze VAT. W przypadku płatności za pośrednictwem przelewu bankowego lub w systemie PAY U:

a. w przypadku niedopłaty – Kupujący zobowiązuje się do wyrównania brakującej należności gotówką,

b. w przypadku nadpłaty – Sprzedający zobowiązuje się do wyrównania brakującej należności gotówką.

 

§ 5

Zwroty i reklamacje

1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru w obecności dostawcy.

2. W przypadku gdy dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Kupujący ma prawo odmówić jego przyjęcia.

3. W przypadku wcześniejszego opłacenia zamówienia przez Kupującego, kwota za nieprzyjęte towary zostanie odesłana na wskazane konto Kupującego w ciągu 7 dni od odmowy przyjęcia zamówionego towaru przez Kupującego.

4. Wszelkie zażalenia i skargi powinny być  składane w formie pisemnej na  adres e-mail wskazany na stronie Serwisu.

 

§ 6

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe udzielone przez klientów sklepu prostozewsi.pl są przechowywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień i działań marketingowych sklepu.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego.

3. Klient może żądać zaniechania przetwarzania jego danych osobowych. Należy w tym celu wysłać e-mail na adres: biuro@prostozewsi.pl z żądaniem wycofania swoich danych z bazy danych sklepu.

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. „o ochronie danych osobowych” dane osobowe są chronione i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronach Serwisu ze wskazaniem daty obowiązywania zmian. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego,  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów , ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.


Regulamin obowiązuje od 25.III.2016